0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    เกี่ยวกับกองทุน    ที่มา/วัตถุประสงค์

ที่มา/วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

  • ที่มา/วัตถุประสงค์

                   กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 มกราคม 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นทั้งระบบ และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด โดยเน้นให้การช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต โดย กำหนดวงเงินของกองทุนไว้เป็นจำนวนร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกองทุน

                  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2534 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 ให้มีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการวางระบบช่วยเหลือเกษตรกร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต และพิจารณาอนุมัติการใช้เงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (คตป.) ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทราบ

                  กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเป็นกองทุนเงินนอกงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2535

                  เนื่องจากพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารทุนหมุนเวียนทั้งกระบวนการ ประกอบกับมีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายบริหารกิจการของหน่วยงานของรัฐ ให้เกิดความคล่องตัวทางการเงินโดย ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแต่การบริหารทุนหมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของรัฐ จึงให้ตราพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เพื่อกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง กำกับ และบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

                  ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 จากมอบให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบกองทุน เป็น ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และเห็นชอบการปรับแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยปรับแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จากเดิม “พิจารณาอนุมัติการใช้เงิน” เป็น “กำกับการจัดการและการบริหารเงินกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะรัฐมนตรีกำหนด” กำหนดให้กรมการค้าภายในเป็น ผู้รับผิดชอบกองทุน และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนอนุมัติ แผนการดำเนินงานประจำปี และจัดสรรเงินกองทุนให้หน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงินตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยมีผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำหน้าที่ บริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการนโยบาย การบริหารทุนหมุนเวียนการเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งจัดทำโดยผู้จัดการกองทุนภายใต้ กรอบนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระบบการให้ความ ช่วยเหลือ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กำหนด โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) และกระทรวงการคลังอนุมัติก่อน การใช้จ่ายเงิน