0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

22 ก.ย. 2564


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ของผู้ตรวจสอบภายใน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุม 20401 กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีผู้แทนกองคลังร่วมรับฟังผลการตรวจสอบด้วย