0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ข่าว    การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

23 ก.ย. 2564


วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรของกองทุนฯ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกองทุนฯเพิ่มมากขึ้น