0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวทั้งหมด


วันที่แก้ไข ข่าว
20 เม.ย. 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 49)
18 เม.ย. 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565
9 ก.พ. 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565
28 ม.ค. 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเร่่งรัดติดตามการส่งคืนเงินเหลือจ่ายและปิดบัญชีโครงการเงินจ่ายขาดกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565
26 ม.ค. 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565
24 ธ.ค. 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการอนุมัติโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
22 ธ.ค. 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564
8 ธ.ค. 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 9/2564
24 ธ.ค. 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564
23 พ.ย. 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 7/2564