0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    เกี่ยวกับกองทุน    คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ประธาน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการ

นางภัทรพร วรทรัพย์

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1

กรรมการ

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

กรรมการ

ว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

นายนิคม จันทโร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร

กรรมการ

นายกฤชธนา ทองประเสริฐ

ผู้แทนกรมการค้าภายใน

กรรมการและเลขานุการ

นายอุดม ศรีสมทรง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ผู้จัดการกองทุนฯ)