0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    เกี่ยวกับกองทุน    แหล่งที่มาของเงินกองทุน

แหล่งที่มาของเงินกองทุน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพ.ศ. 2534 ข้อ 18 กำหนดที่มาของเงินกองทุน ประกอบด้วย

1. เงินที่ได้รับจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

3. ดอกผลของเงินกองทุน

4. เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้