0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    ติดต่อเรา    ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

คำแนะนำการติดต่อกับกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5561


 ฝ่ายบริหารทั่วไป

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5563


 กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5563


 กลุ่มการเงินและบัญชี

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5568


 กลุ่มติดตามผลงานและติดตามหนี้สิน

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5562


 กลุ่มกฎหมาย

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 5563

กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชั้น 4 ห้อง 20401

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 5561 – 4,8 โทรสาร : 0 2507 5564