0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    การบริหารกองทุน    แผนยุทธศาสตร์บุคคล ปี 2562-2566 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์บุคคล ปี 2562-2566 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

  • แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562-2566 และแผนปฏิบีัติการฯ ประจำปี 2563

  • ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562-2566 และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2564

  • ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2562 – 2566 และและแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565