0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    การบริหารกองทุน    ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน (บท.03)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2561 (ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2562 (ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563 (ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2565 (ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 65)