0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    การบริหารกองทุน    ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน (บท.03)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2561

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2562

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ณ 7 ก.พ.65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ณ 7 ก.พ.65)

  • สรุปผลโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ณ 7 ก.พ.65)