0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ม.ค. 2565

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 47) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2564

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการอนุมัติโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการอนุมัติโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้ปรับแก้ไขในส่วนของคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ และการรายงานผลให้ คบท. ทราบ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดตามแนบ)

อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

22 ก.ย. 2564

การประชุมปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564

อ่านต่อ
23 ก.ย. 2564

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้