0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    กฎ ระเบียบข้อบังคับ    คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534

คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

คชก. (ข้อ 5)

คณะกรรมการนโยบายและมาตการช่วยเหลือเกษตรกร

คตป. (ข้อ 7)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
Testimonial author

คบท. (ข้อ 17)

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร