0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    กฎ ระเบียบข้อบังคับ    แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
Testimonial author

การกำหนดราคาเป้าหมายนำ (ข้อ 13)

  • รายได้ของเกษตรกรที่ควรจะได้รับในปีนั้น
  • ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
Testimonial author

ให้ความช่วยเหลือเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าหรือคาดว่าจะต่ำกว่าราคาเป้าหมายนำ (ข้อ14)

Testimonial author

การช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกันอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (ข้อ 15)