0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    กฎ ระเบียบข้อบังคับ    การบริหารกองทุน

การบริหารกองทุน
Testimonial author

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร (ข้อ17/3)

  • กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน
  • ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน
  • พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี
  • จัดสรรเงินกองทุนให้แก่หน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงินกองทุน
Testimonial author

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (ข้อ 17/7)

  • ผู้จัดการกองทุนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา
    แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด
  • เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย 60 วันก่อนเริ่มต้นปีบัญชี
    และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชี