0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    กฎ ระเบียบข้อบังคับ    วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
Testimonial author
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งระบบและครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด (ข้อ 16)
Testimonial author

ด้านการตลาด (ข้อ 19)

  • รักษาระดับราคา หรือยกระดับ
    ราคาสินค้าเกษตร
Testimonial author

ด้านการผลิต (ข้อ 19)

  • พัฒนาโครงสร้างการผลิต
  • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร