0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    เกี่ยวกับกองทุน    วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download document

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

The High Performance Organization (HPO)

พันธกิจ  : 

1 ) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดโครงการตามนโยบายของ คชก. ในด้านการตลาด ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน (Policy Maker)

2 ) สนับสนุนเงินกองทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ (Financial Suporter)

เป้าประสงค์  : 

1 ) มีระบบบริหารจัดการกองทุนที่เป็นเลิศ โปร่งใสตรวจสอบได้

2 ) มีระบบบริหารจัดการกองทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3 ) มีระบบบริหารงานโครงการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

4 ) มีบุคคลากรศักยภาพสูงสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน