0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2538(กรมการค้าภายใน)
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538
ครั้งที่ 1 - 8/2537 (44)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2538 (กรมบัญชีกลาง)
กรมบัญชีกลาง
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538
ครั้งที่ 1 - 8/2537 (44)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าเบี้ยประชุม ปี 2538
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538
ครั้งที่ 1 - 8/2537 (44)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูการผลิตปี 2537/38
กรมการค้าภายใน
26 ก.ย. 2537 - 28 ก.พ. 2538
ครั้งที่ 1 - 8/2537 (44)
ครั้งที่ 2 - 9/2537 (45)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการข้าว ปี 2537/38
กรมการค้าภายใน
27 ต.ค. 2537 - 31 ต.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 9/2537 (45)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00