0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2542/43 (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2 ก.ย. 2542 - 30 มิ.ย. 2543
ครั้งที่ 1 - 6/2542 (89)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2542/43 (อตก.)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2 ก.ย. 2542 - 15 ส.ค. 2543
ครั้งที่ 1 - 6/2542 (89)
ครั้งที่ 2 - 9/2543 (102)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สับปะรด
แทรกแซงรับซื้อสับปะรดสด ปี 2542 (อคส.)
องค์การคลังสินค้า
28 ก.ย. 2542 - 30 เม.ย. 2543
ครั้งที่ 1 - 7/2542 (90)
ครั้งที่ 2 - 1/2543 (94)
ครั้งที่ 3 - 8/2547 (149)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมหัวใหญ่
ลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียม ปีเพาะปลูก 2542/43
กรมส่งเสริมสหกรณ์
22 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543
ครั้งที่ 1 - 8/2542 (91)
ครั้งที่ 2 - 3/2543 (96)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ไข่ไก่
สต๊อกไข่ไก่เข้าห้องเย็น ปี 2542/43 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
8 พ.ย. 2542 - 30 ก.ย. 2543
ครั้งที่ 1 - 9/2542 (92)
ครั้งที่ 2 - 6/2543 (99)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00