0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
โคนม
ผลิตโคสาวท้องคุณภาพดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
14 ธ.ค. 2542 - 31 ธ.ค. 2548
ครั้งที่ 1 - 10/2542 (93)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
น้ำมันดีเซล
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น ปี 2543/44
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ต.ค. 2543 - 28 ก.พ. 2544
ครั้งที่ 1 - 14/2543 (107)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ผลไม้
แทรกแซงตลาดเงาะ ทุเรียน มังคุด ภาคใต้ ปี 2544
กรมการปกครอง
24 ส.ค. 2544 - 31 ต.ค. 2544
ครั้งที่ 1 - 8/2544 (117)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ผลไม้
บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2552
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 มิ.ย. 2552 - 30 มิ.ย. 2554
ครั้งที่ 1 - 8/2552 (198)
ครั้งที่ 2 - 11/2552 (201)
ครั้งที่ 3 - 18/2552 (208)
ครั้งที่ 4 - 3/2553 (211)
ครั้งที่ 5 - 1/2554 (213)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
พืชหัว
บริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2565
กรมการค้าภายใน
30 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 8/2564 (45)
เบิก 46,350,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 46,350,000.00
ณ เมย.65 จัดสรรเงินให้ (1) เชียงใหม่ 9.27 ล้านบาท แต่ยุติโครงการเนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาเป้าหมายนำ (2) แม่ฮ่องสอน 15.45 ล้านบาท เป้าหมายกระเทียม 5,000 ตัน มีผู้สมัคร 16 ราย ผ่าน 6 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (3) ลำพูน 3.09 ล้านบาท เป้าหมาย กระเทียม 1,000 ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ