0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าว
แทรกแซงตลาดข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
14 พ.ย. 2534 - 31 ต.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 2/2534 (2)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าวเปลือกเหนียว
เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต 2564/65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมการค้าภายใน
30 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2566
ครั้งที่ 1 - 8/2564 (45)
เบิก 50,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 50,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2565 (สำนักงบประมาณ)
สำนักงบประมาณ
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 6/2564 (43)
เบิก 2,130,220.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 2,130,220.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2565 (ธ.ก.ส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 6/2564 (43)
เบิก 1,200,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 1,200,000.00
ข้าว
ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการข้าว ปี 2538/39
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2538 - 31 ต.ค. 2539
ครั้งที่ 1 - 10/2538 (57)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00