0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
สินค้าเร่งด่วน
ช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ปี 2539
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2539
ครั้งที่ 1 - 10/2538 (57)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2541 (กรมการค้าภายใน)
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541
ครั้งที่ 1 - 9/2540 (73)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
แทรกแซงตลาดข้าวเปลือก ในฤดูการผลิต 2539/40 ของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540
ครั้งที่ 1 - 1/2540 (65)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
เครื่องอบลดความชื้น
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีเครื่องอบลดความชื้น
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2544
ครั้งที่ 1 - 8/2535 (10)
ครั้งที่ 2 - 9/2535 (11)
ครั้งที่ 3 - 12/2536 (26)
ครั้งที่ 4 - 22/2536 (36)
ครั้งที่ 5 - 1/2537 (37)
ครั้งที่ 6 - 5/2537 (41)
ครั้งที่ 7 - 8/2537 (44)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ปุ๋ย
จัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2535
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 ก.ค. 2535 - 30 พ.ย. 2537
ครั้งที่ 1 - 5/2535 (7)
ครั้งที่ 2 - 6/2535 (8)
ครั้งที่ 3 - 7/2535 (9)
ครั้งที่ 4 - 8/2535 (10)
ครั้งที่ 5 - 13/2536 (27)
ครั้งที่ 6 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 7 - 22/2536 (36)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00