0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าว
ซื้อข้าวสารเข้าเก็บในโกดัง ปี 2535/36
กรมการค้าต่างประเทศ
5 พ.ย. 2535 - 31 ธ.ค. 2541
ครั้งที่ 1 - 9/2535 (11)
ครั้งที่ 2 - 1/2536 (15)
ครั้งที่ 3 - 2/2537 (38)
ครั้งที่ 4 - 11/2537 (47)
ครั้งที่ 5 - 1/2538 (48)
ครั้งที่ 6 - 3/2538 (50)
ครั้งที่ 7 - 3/2539 (60)
ครั้งที่ 8 - 6/2540 (70)
ครั้งที่ 9 - 3/2541 (77)
ครั้งที่ 10 - 5/2541 (79)
ครั้งที่ 11 - 8/2541 (82)
ครั้งที่ 12 - 10/2542 (93)
ครั้งที่ 13 - 16/2543 (109)
ครั้งที่ 14 - 2/2545 (122)
ครั้งที่ 15 - 4/2548 (156)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
แทรกแซงตลาดโดยซื้อข้าวสารเข้าเก็บในโกดัง ปี 2534/35
กรมการค้าต่างประเทศ
14 พ.ย. 2534 - 31 ส.ค. 2541
ครั้งที่ 1 - 2/2534 (2)
ครั้งที่ 2 - 1/2535 (3)
ครั้งที่ 3 - 5/2535 (7)
ครั้งที่ 4 - 12/2535 (14)
ครั้งที่ 5 - 2/2537 (38)
ครั้งที่ 6 - 1/2538 (48)
ครั้งที่ 7 - 3/2538 (50)
ครั้งที่ 8 - 3/2539 (60)
ครั้งที่ 9 - 6/2540 (70)
ครั้งที่ 10 - 5/2541 (79)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กาแฟ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อกาแฟอราบิก้า ปี 2535/36
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
26 ม.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 2/2536 (16)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กาแฟ
ขอเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ปี 2535/36
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ธ.ค. 2535 - 30 พ.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 11/2535 (13)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
จัดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก ปี 2535/36
กรมการค้าภายใน
3 ธ.ค. 2535 - 25 ต.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 12/2535 (14)
ครั้งที่ 2 - 8/2536 (22)
ครั้งที่ 3 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 4 - 19/2536 (33)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00