0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าว
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ฤดูการผลิตปี 2536
กรมการค้าภายใน
8 เม.ย. 2536 - 31 ธ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 9/2536 (23)
ครั้งที่ 2 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 3 - 11/2536 (25)
ครั้งที่ 4 - 13/2536 (27)
ครั้งที่ 5 - 14/2536 (28)
ครั้งที่ 6 - 16/2536 (30)
ครั้งที่ 7 - 17/2536 (31)
ครั้งที่ 8 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 9 - 21/2536 (35)
ครั้งที่ 10 - 1/2537 (37)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
เครื่องอบลดความชื้น
ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงสีและตลาดกลางมีเครื่องอบลดความชื้น อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปีงบประมาณ 2539
กรมการค้าภายใน
9 พ.ย. 2538 - 30 พ.ค. 2545
ครั้งที่ 1 - 10/2538 (57)
ครั้งที่ 2 - 5/2539 (62)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
โคนม
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม (ตามแผนปรับโครงการการผลิตและการเกษตร)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
12 ก.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2542
ครั้งที่ 1 - 6/2537 (42)
ครั้งที่ 2 - 2/2539 (59)
ครั้งที่ 3 - 5/2541 (79)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
ชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
กรมการค้าภายใน
14 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2565
ครั้งที่ 1 - 1/2565 (47)
เบิก 33,990,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 33,990,000.00
ณ เมย.65 - มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 6 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
พืชหัว
บริหารจัดการพืชหัวเพื่อชะลอการจำหน่าย ปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
17 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
ครั้งที่ 1 - 1/2565 (47)
เบิก 22,699,785.00
ส่งคืน 22,720,620.90
ค้างชำระ 0.00
ณ เมย.65 - สรรเงินให้จังหวัดเชียงใหม่ 22.700 ล้านบาท แยกเป็น 1) กิจกรรมชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการจำหน่ายกระเทียม วงเงิน 12.400 ล้านบาท เป้าหมาย 61,500 ตัน 2) กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ วงเงิน10.300 ล้านบาท เป้าหมาย5,000 ตัน