0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
มันสำปะหลัง
เพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2564/65
กรมการค้าภายใน
17 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 1/2565 (47)
เบิก 10,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 10,000,000.00
ณ เมย.65 - อยู่ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจารณาจัดสรรเครื่องสับมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกร ขณะนี้มี 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ลพบุรี สระแก้ว พิษณุโลก สุรินทร์ ลำปาง ร้อยเอ็ด นครพนม และหนองคาย แจ้งขอรับจัดสรรเงินเพื่อจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลังรวม 107 เครื่อง
ผลไม้
บริหารจัดการผลไม้ ปี 2565
กรมการค้าภายใน
30 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2566
ครั้งที่ 1 - 8/2564 (45)
ครั้งที่ 2 - 3/2565 (49)
เบิก 895,340,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 895,340,000.00
(1) กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต จัดสรรเงินฯ ให้ 15 จังหวัด เพื่อกระจายผลไม้ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน มะม่วง ส้มเขียวหวาน และสับปะรด รวมปริมาณ 54,722.40 ตัน (2) สนับสนุนค่าบริหารจัดการการจำหน่ายผลไม้ผ่านการขนส่งและจัดกิจกรรม Business Matching ฯ - ผ่านไปรษณีย์ไทย 2 รูปแบบ เป้าหมาย 3,000 ตัน 300,000 กล่อง (กล่องไปรษณีย์+ขนส่งฟรี เกษตรกรนำตะกร้ามาเอง+ขนส่งฟรี โดยจัดสรรกล่องพร้อมสติกเกอร์โครงการไปยังคลังทุกเขตภาค) โดยได้จัดสรรกล่องไปยังไปรษณีย์สาขาทั่วประเทศแล้ว (3) จัดหาพื้นที่จำหน่าย ณ ห้างท้องถิ่น 600 สาขา 3,000 ตัน ปั้มน้ำมัน 5,000 ตัน (4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากไปยังแหล่งบริโภคโดยจัดหา Mobile รถเร่ผลไม้ ได้รับซื้อมะม่วงจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ 5 มี.ค.65 ในราคานำตลาด ปริมาณ 1,250 ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65
กรมการค้าภายใน
1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 2/2565 (48)
เบิก 15,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 15,000,000.00
ณ เมย.65 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 ราย ใน 13 จังหวัด เป้าหมายผลผลิต 200,000 ตัน ได้ตรวจสต็อกแล้ว 5 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 64 ถึง มีนาคม 65 มีปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุดในเดือนมกราคม 65 ปริมาณ 110,252.26 ตัน มูลค่า 1,096.366 ล้านบาท
มันสำปะหลัง
ชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65
กรมการค้าภายใน
1 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2565
ครั้งที่ 1 - 2/2565 (48)
เบิก 225,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 225,000,000.00
ณ เมย.65 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 110 สัญญา วงเงินสินเชื่อ 14,999.92 ล้านบาท ระหว่าง ธค. 64 ถึง มีค. 65 ตรวจสต็อกแล้ว 4 ครั้ง ปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุดในเดือน มีค.65 ปริมาณผลผลิตรวม 905,754.207 ตัน มูลค่า 10,664.320 ล้านบาท คิดเป็นหัวมันสด 3,104,194.51 ตัน
ผลไม้
พัฒนาต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอด supply chain (ทุเรียน ลำไย)
กรมวิชาการเกษตร
1 พ.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
ครั้งที่ 1 - 3/2565 (49)
เบิก 3,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 3,000,000.00