0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ผลไม้
สนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำของสถาบันเกษตรกร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
20 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
ครั้งที่ 1 - 3/2565 (49)
เบิก 14,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 14,000,000.00
ข้าว
ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65
กรมการค้าภายใน
1 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2566
ครั้งที่ 1 - 2/2565 (48)
เบิก 540,000,000.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 540,000,000.00
ณ เมย.65 - มีผู้ประกอบการค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 213 ราย ใน 46 จังหวัด -สามารถดูดซับปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ระบบได้จำนวน 2.695 ล้านตันข้าวเปลือก (เฉลี่ยสูงสุดเดือน ธ.ค.64) คิดเป็นร้อยละ 67.38 ของเป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก