0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ไข่ไก่
แทรกแซงตลาดไข่ไก่ ปี 2535
องค์การคลังสินค้า
2 มี.ค. 2535 - 31 ส.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 3/2535 (5)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ถั่วเหลือง
แทรกแซงตลาดถั่วเหลืองฤดูแล้ง จ.เชียงใหม่ ฤดูการผลิตปี 2534/35
กรมการปกครอง
22 พ.ค. 2535 - 31 ส.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 5/2535 (7)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กระเทียม
แทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมแดงจังหวัดลำพูน ฤดูการผลิตปี 2534/35
กรมการปกครอง
22 พ.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2535
ครั้งที่ 1 - 5/2535 (7)
ครั้งที่ 2 - 7/2535 (9)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
กระเทียม
แทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมแดงของจังหวัดเชียงใหม่ ฤดูการผลิตปี 2534/35
กรมการปกครอง
29 พ.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2535
ครั้งที่ 1 - 6/2535 (8)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
ยกระดับราคาข้าวนาปรัง พ.ศ. 2535
กรมการค้าภายใน
6 ก.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 7/2535 (9)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00