0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าเบี้ยประชุม คชก. ปี 2537
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537
ครั้งที่ 1 - 17/2536 (31)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2537 (สำนักงบประมาณ)
สำนักงบประมาณ
1 ต.ค. 2536 - 31 พ.ค. 2539
ครั้งที่ 1 - 17/2536 (31)
ครั้งที่ 2 - 10/2537 (46)
ครั้งที่ 3 - 10/2538 (57)
ครั้งที่ 4 - 3/2539 (60)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ปอ
แทรกแซงตลาดปอ ปี 2536/37
กรมการค้าภายใน
1 พ.ย. 2536 - 31 พ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 19/2536 (33)
ครั้งที่ 2 - 21/2536 (35)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สุกร
บริโภคหมูหัน ปี 2536/37
กรมการค้าภายใน
15 ต.ค. 2536 - 15 เม.ย. 2537
ครั้งที่ 1 - 19/2536 (33)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมหัวใหญ่
แทรกแซงตลาดหอมหัวใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ฤดูการผลิตปี 2534/35 (อ.ฝาง)
กระทรวงมหาดไทย
1 มิ.ย. 2535 - 31 ต.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 6/2535 (8)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00