0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2535(กรมบัญชีกลาง)
กรมบัญชีกลาง
2 มี.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2535
ครั้งที่ 1 - 3/2535 (5)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2536 (กรมบัญชีกลาง)
กรมบัญชีกลาง
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 8/2535 (10)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2536 (กรมการค้าภายใน)
กรมการค้าภายใน
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536
ครั้งที่ 1 - 8/2535 (10)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
รับซื้อข้าวสารคุณภาพต่ำจากชุมนุมสหกรณ์
องค์การคลังสินค้า
1 ก.พ. 2536 - 31 ธ.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 2/2536 (16)
ครั้งที่ 2 - 3/2536 (17)
ครั้งที่ 3 - 10/2536 (24)
ครั้งที่ 4 - 14/2536 (28)
ครั้งที่ 5 - 16/2536 (30)
ครั้งที่ 6 - 2/2537 (38)
ครั้งที่ 7 - 6/2538 (53)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ไข่ไก่
แทรกแซงตลาดไข่ไก่ ปี 2537
กรมการค้าภายใน
15 ก.พ. 2537 - 31 ต.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 1/2537 (37)
ครั้งที่ 2 - 6/2537 (42)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00