0 2507 5561 – 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ข้าว
แทรกแซงตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร ปี 2536/37
กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
1 มี.ค. 2537 - 31 ธ.ค. 2537
ครั้งที่ 1 - 2/2537 (38)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
เครื่องอบลดความชื้น
จัดหาเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกให้แก่สถาบันเกษตรการ ปี 2537
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 พ.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2537
ครั้งที่ 1 - 5/2537 (41)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
แผนฟื้นฟูการเกษตร
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 ต.ค. 2534 - 1 ม.ค. 2513
ครั้งที่ 1 - 1/2534 (1)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ปุ๋ย
จัดซื้อปุ๋ยนาและปุ๋ยพืชสวน ปี 2535/36
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 ก.พ. 2536 - 31 ธ.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 6/2536 (20)
ครั้งที่ 2 - 11/2536 (25)
ครั้งที่ 3 - 13/2536 (27)
ครั้งที่ 4 - 8/2538 (55)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ถั่วเหลือง
รวบรวมถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนจำหน่าย ของสหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองเชียงใหม่ จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ก.ย. 2537 - 31 ม.ค. 2538
ครั้งที่ 1 - 7/2537 (43)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00