0 2507 5561 - 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามปัญหาโครงการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอนุมัติ ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1)

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยฯ โดยมี นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามปัญหาโครงการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอนุมัติ ครั้งที่ 1/2567 และมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

อ่านต่อ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 76)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นางสาวพาศิริ พรรคพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีคณะกรรมการ พร้อมผู้ชี้แจ้ง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน และกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meetin

อ่านต่อ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 30)

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 30) โดยมีนางสาวอรทัย เมืองโคตร นักวิชาการพาพณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนรวมฯ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน และอนุกรรมการและผู้ชี้แจง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meetin

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา “วัดสะอาด ใจสงบ”

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร "การเขียน การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้