0 2507 5561 - 4

ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 11/2566 (ครั้งที่ 69)

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางอภิสรา องค์วาณิชกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน และกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meetin โดยมีวาระการประชุม เรื่องพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองทุนรวมฯ

อ่านต่อ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2566 (ครั้งที่ 68)

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2566 (ครั้งที่ 68) โดยมีนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้จัดการกองทุนรวมฯ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้แทนกรมการค้าภายใน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ZOOM Meetin

อ่านต่อ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 252)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 252) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meetin

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา “วัดสะอาด ใจสงบ”

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร "การเขียน การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิิทธิผลในการปฎิบัติงาน ปี 2565 "การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจการบริการ

สถานะ : ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้