0 2507 5561 - 4

ติดต่อหน่วยงาน

    อื่นๆ    ค้นหา

ค้นหาโครงการ

โครงการ/หน่วยงาน มติครั้งที่ /ปี มติ คชก./คบท. ผลการดำเนินงาน
ไก่เนื้อ
แทรกแซงตลาดไก่เนื้อ ปี 2535/36
กรมการค้าภายใน
23 ธ.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2540
ครั้งที่ 1 - 12/2535 (14)
ครั้งที่ 2 - 11/2536 (25)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
สินค้าเร่งด่วน
แทรกแซงตลาดสินค้าพืชเบ็ดเตล็ด ปี 2535/36
กรมการค้าภายใน
23 ธ.ค. 2535 - 31 ธ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 12/2535 (14)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมหัวใหญ่
แทรกแซงตลาดหอมหัวใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ฤดูการผลิต ปี 2534/35
กระทรวงมหาดไทย
1 พ.ค. 2535 - 31 ก.ค. 2535
ครั้งที่ 1 - 4/2535 (6)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
หอมแดง
แทรกแซงตลาดหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ ฤดูการผลิตปี 2535/36
กระทรวงมหาดไทย
23 ธ.ค. 2535 - 31 พ.ค. 2536
ครั้งที่ 1 - 12/2535 (14)
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00
ข้าว
พยุงราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2535/36 ของกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
1 ม.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2536
เบิก 0.00
ส่งคืน 0.00
ค้างชำระ 0.00